Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w OSTII

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Czajczyńska.
 • E-mail: ostia@orpeg.pl
 • Telefon: +39 3406916122

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii
 • Adres: via Mar dei Caraibi 32, 00122 Lido di Ostia – Rzym
 • E-mail: ostia@orpeg.pl
 • Telefon: +39 3406916122

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii:

tel. +39 3406916122

via Mar dei Caraibi 32, 00122 Lido di Ostia – Rzym

e-mail: ostia@orpeg.pl

 

Wejście do budynku jest od ulicy Mar dei Caraibi.
Brama wejściowa w godzinach pracy Szkoły jest otwarta. W przypadku zamkniętej bramy należy zadzwonić dzwonkiem.

Do wejścia prowadzi szeroki chodnik. Siedziba Szkoły znajduje się na parterze. Nie ma przeszkód architektonicznych. Łatwy dostęp do sekretariatu, sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada osoby zatrudnionej na recepcji. Doradza się umawianie na telefon aby Kierownik lub nauczyciel odpowiednio przyjęli osobę z niepełnosprawnością.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.