Nabór na stanowisko pracownika obsługi- woźna

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, z siedzibą w OSTII
zatrudni od dnia rozpoczęcia zajęć stacjonarnych

pracownika obsługi - sprzątaczka - woźny
w niepełnym wymiarze etatu czasu pracy: umowa- zlecenie
miejsce wykonywania pracy: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie, z siedzibą w Ostii, via Mar dei Caraibi 32 00122 Ostia
Czas zatrudnienia: od dnia rozpoczęcia zajęć stacjonarnych

Warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dz.U. Nr 82, poz. 493 wynagrodzenie wypłacane w walucie polskiej- PLN.
Wymagania niezbędne: wykształcenie co najmniej podstawowe,
Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
- zamieszkanie na terenie Ostii lub okolic.
- gotowość do założenia konta osobistego w banku w Polsce
- dyspozycyjność w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 17.00-22.00.
Oferujemy:
- umowę- zlecenie na czas określony w oparciu o przepisy polskiego Kodeksu Pracy
- możliwość opłacania świadczeń ZUS i należnych podatków w Polsce lub we Włoszech
- wynagrodzenie wypłacane tylko za przepracowane godziny. Uwaga: w sytuacji zawieszenia na czas określony zajęć stacjonarnych w szkołach włoskich zawieszona zostaje także umowa- zlecenie. W tym okresie wynagrodzenie nie będzie wypłacane.
Zakres obowiązków:
- codzienne i okresowe sprzątanie siedziby szkoły, - opieka nad uczniami spóźnionymi,
-dyżury przy bramie wejściowej do szkoły,
- wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika,.
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (prosimy o podanie
nr telefonu oraz aktualnego miejsca zamieszkania) ,
- podanie o pracę oraz życiorys - skan dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (w Polsce lub w innym kraju) bądź inne dokumenty poświadczające stosunek pracy. Dokumenty włoskie muszą być przetłumaczone na język polski.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 1
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych- załącznik nr 2

W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres e mail: ostia@orpeg.pl do 06.11.2020 roku.
Informacje na temat organizacji i działalności szkoły znajdują się na stronie szkoły www.ostia.orpeg.pl

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Rzymie, z siedzibą w OSTII, adres Via Mar dei Caraibi 32, 00122 OSTIA, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi- sprzątaczka-woźna. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach i wykonania badań lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 06.11.2020 roku na adres: ostia@orpeg.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać:
Nabór na stanowisko pracownika obsługi- woźna
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kierownik Szkoły Polskiej w Ostii

W załączniku

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie , z siedzibą w OSTII wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą