Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Poniżej znajdą Państwo REGULAMIN REKRUTACJI oraz pliki z załącznikami do pobrania i wypałnienia dla nowozapisywanych uczniów jaki i przepisy regulujące zapisywanie uczniów do SPK w Ostii .

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 PRZY AMBASADZIE RP W RZYMIE

 Z SIEDZIBĄ W OSTII      

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacji uczniów do SPK w Ostii dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

 

1.     Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Rodzic wypełnia kwestionariusz osobowy ucznia i podpisuje się pod nim. Kwestionariusz jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły www.ostia.orpeg.pl

 2.     Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub wysyłając kwestionariusz drogą mailową na adres:

ostia@orpeg.pl

 3.     Sekretariat jest czynny od poniedziałku do środy w godzinach od 17.00 do 19.00.

 4.     Rodzice zobowiązani są OKAZAĆ przy zapisie następujące dokumenty:

    - kopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego dziecka,

    - numer PESEL dziecka

     - kopia ostatniego polskiego  świadectwa szkolnego (nie dotyczy uczniówklas pierwszych szkoły podstawowej oraz uczniów kontynuujących naukę w szkole),

       - zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły włoskiej,  w której dziecko spełnia obowiązek szkolny. Jeśli szkoła lokalna żąda opłaty za zaświadczenie rodzic lub opiekun prawny może złożyć własnoręcznie napisane oświadczenie z informacją o szkole, w której dziecko spełnia obowiązek szkolny.

 5.     Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 340 691 61 22  lub na stronie SPK w Ostii  www.ostia.orpeg.pl

 6.     Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie, które objęte są obowiązkiem szkolnym w szkole lokalnej.

 7.      Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.  

 8.     W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (opiekunów prawnych)o przyjęcie do szkoły dziecka jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci zostają wpisane na listę oczekujących.

 9.      Do wszystkich  klas w szkole, o ile są w nich wolne miejsca, przyjmuje się dzieci w kolejności wpływu wniosków.

10.  Ostateczna lista przyjętych uczniów klasy pierwszej podawana jest rodzicom do wiadomości drogą mailową.

11.Rekrutacji uczniów w terminie ogłoszonym w mediach lokalnych i na stronie internetowej dokonuje kierownik placówki wraz z członkami grona pedagogicznego.

 12.   Termin zapisu do szkoły: od 15 kwietnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 13.  Możliwe są przyjęcia uczniów poza terminem rekrutacji, jeśli w danej klasie są jeszcze wolne miejsca.

 14.  Kierownik SPK w Ostii ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły, jeśli rodzice nie dostarczą w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów.

 15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku.

 

                                                                                              Kierownik SPK w Ostii

                                                                                                  Marta Czajczyńska